Page 8 - Karşıyaka Haber Gazetesi 17 Yaşında
P. 8

Mart                                                                   8
     Mavişehir'e 17 katlı imar planı
                                         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mavişehir’de Kararnamesi hükümleri uyarınca re’sen
                                         Toplu Konut alanı sınırı içerisinde yer  onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu
                                         alan arsa vasıflı sekiz parsele 17 katlı  onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği
                                         imar planı hazırladı.Yapılan duyuru  tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve
                                         şöyle: "Bakanlığımızın 12.02.2021 tarihli  Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin
                                         ve E. 271366 sayılı yazısı ile; , İzmir İli,  yapılması istenilmiştir.Onaylı 1/1000
                                         Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Toplu Konut  ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
                                         Alanı sınırları içerisinde yer alan 25470  ile Plan Açıklama Raporu 26.02.2021-
                                         ada 2 parsel, 25475 ada 2 parsel ve  27.03.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle
                                         25487 ada 2 parsel, 25478 ada 2 parsel  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu
                                         sayılı arsa vasıflı taşınmazların Yençok  Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR
                                         değerlerinin (Z+17) olarak belirlenmesine  adresinde, Zemin Kat ilan panosunda
                                         yönelik hazırlanan “1/1000 Ölçekli  ve internet sayfasında (http://www.
                                         Uygulama İmar Planı Değişikliği” ve  csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak
                                         “Açıklama Raporu”nun 3194 sayılı İmar  İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl
                                         Kanunu’nun 9. Maddesine ve     Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan
                                         1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı     edilmiştir."

     Kentsel dönüşüm imar planına tepki
      Karşıyaka Belediyesi tarafından  ediyoruz. 100 metrekare yeri olan
      hazırlanan, Cumhuriyet ve İnönü  birinin, yüzde 45'i direkt alınıyor ve
      mahallelerinin tamamıyla Örnekköy'ün üç katlı evi olan vatandaşa iki artı bir
      bazı bölümlerini kapsayan kentsel  bile ev düşmüyor. Ancak belediyeye
      dönüşüm imar planları, mahalle  ait olan taşınmazlar korunuyor.
      sakinlerinin tepkisini çekti. Arsa  Kendi taşınmazlarını koruyup, halkın
      sahiplerinden yüzde 45 oranında  arsalarını gasbediyorlar" dedi.İmar
      sosyal donatı payı istenmesine  planlamasına karşı yapılan eylemlere  Karşıyaka Belediyesi'nden
      karşı çıkan mahalle sakinleri   devam edeceklerini belirten Dağhan,
      imza toplarken, konuyu yargıya  "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
      taşıyacaklarını söylediler. Ellerine  imar planlamasında yüzde 45'e kadar  sosyal donatı payına cevap
      aldıkları döviz ve pankartlarla protesto kullanım var. Ancak bu bir kural değil.
      gösterisi yapan mahalleli, Karşıyaka  Karşıyaka dışında bunu kullanan
      Belediyesi'ne usulsüz olduğunu  da yok. Ülke genelinde genellikle
      iddia ettikleri imar planlarından  yüzde 15 - 20 olarak kullanılmış.  Karşıyaka'da 3 mahalleyi kapsayan  belirlediği hususları yerine getirmek oldu.
      vazgeçmesi çağrısında bulundu.  Eğer bunu, bize uyguluyorlarsa    kentsel dönüşüm imar planında arsa  Bu bölgede daha geniş yollar açılmalı,
      Vatandaşlar, manzarası güzel olan  kendi taşınmazlarından da feragat  sahiplerinden yüzde 45 oranında sosyal  yeşil alanlar olmalı, okul alanları ve sağlık
      yerlerin de imar planında yeşil alan  etsinler. Yarın ada bazında imar  donatı payı istendiğini iddiasıyla protesto ocağı alanları olmalı. Vatandaşlarımız
      olarak ayrılmasının ilerleyen günlerde çıkınca belediye de hak sahibi  gösterisi yapan mahalle sakinlerine  kendilerinden kesinti yapılmamasını
      'rant' oluşturacağını savundu.  olacak. Mahallede 50-60 sene önce  Karşıyaka Belediyesi'nden cevap geldi. ve mevcut yerlerde inşaat yapılmasını
      Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay  yapılmış, fatura ve vergileri ödenen  Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan  istiyor. Ancak orada genellikle 2- 3 katlık
      Dağhan, Karşıyaka Belediye Başkanı  tapusuz yapılar da var. Bu insanlardan  Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı  yapılar var. Onları 6- 7 katlı yapılara
      Cemil Tugay'ın kendilerine verdiği  seçim öncesinde herkes gelip oy  Zeki Yıldırım, imar planlarının kanunen  çıkarırsak mevcut sorunları daha
      sözü tutmadığını savundu. Dağhan,  istedi. O zaman işgalci olmayan  ve hukuken yapıldığına dikkat çekti.  da yükseltiriz. Zayiat kesme sadece
      "Askı süreci başladığında hem   bu insanlar, şimdi mi işgalci oldu?  Yıldırım, "Biz, vatandaşlarımızın daha  Karşıyaka'da değil, Türkiye'nin her
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Biz, eylemlerimize devam edeceğiz.  yaşanabilir bir çevrede oturmaları  yerinde uygulanıyor. Kimseden zayiat
      Tunç Soyer hem de Karşıyaka    2018 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'yla  için imar planı çalışması yaptık.  almadığımızı ve herkesin parselindeki
      Belediye Başkanı Cemil Tugay, imara  makamında görüşmüştük.      Bu çalışmalar bir kentsel dönüşüm  metrekareleri kullandığımızı düşünelim.
      itiraz edeceğimizi söylediğimizde  Ancak o da bize verdiği sözü    çalışması değil. Burada vatandaşın istek Yeşil alan ihtiyacını karşılamamız için
      yanımızda olduklarını söylediler.  tutmadı. O görüşmede bana, 'İzmir'e  ve arzusunu ön planda tuttuk. 2019  parselleri kamulaştırmak durumdan
      Bunun üzerine itirazlarımızı yaptık.  geldiğimde makamına gelip çay  yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  kalacaktık. Vatandaşlara bedelini
      Tugay ile makamında bir kez daha  içeceğim' demişti ama gelmedi.   tarafından yayınlanan yönetmelikte  ödeyerek çıkın demek zorunda
      görüştüğümüzde bize söz vermişti.  Gerekirse İzmir'den bir grup,   imar parsellerinden düzenleme ortaklık  kalacaktık. Biz bunu istemiyoruz" diye
      Ancak ne olduysa sözünü tutmadı.  Ankara'ya CHP genel merkeze     payı (DOP) kesintisinin alınabileceği  konuştu.Vatandaşların, belirlenen yeşil
      Yüzde 45 sosyal donatı payına itiraz  yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. ve bunun yüzde 45 oranında olması  alanların ranta sebep olacağı iddialarının
                                         gerektiğini belirtti. Bir şehrin en önemli  da doğru olmadığını belirten Yıldırım,
                                         özellikleri yeşil alanları, yolları okulları  şöyle devam etti: "Vatandaştan yeşil
                                         ve sosyal donatı alanlarıdır. Pandemi  alan olarak aldığınız yeri başka bir şeye
                                         döneminde de yeşil alanların önemini  dönüştüremezsiniz. Eğer dönüştürürseniz
                                         bir kez daha anladık. Bizim burada  orası yeniden vatandaşa iade edilir. Bu
                                         yaptığımız çalışma da İmar Kanunu'nun  durum kanunen de güvence altındadır.
                                         bize zorunlu olarak belirlediği standartları Amacımız vatandaşlara açık alanlar
                                         sağlamaktı" dedi.Yeşil alan olarak kabul  sağlamakken neden başkasına verelim?
                                         edilen bölgelerin hem anketlerle hem de Vatandaşlarımız, müteahhitle anlaşmak
                                         yüz yüze görüşmelerle belirlendiğinin  zorunda değiller. Yapılacak olan
                                         altını çizen Yıldırım, "Bu mahallelerde  parselasyon planlarından sonra kiminle
                                         oturan vatandaşlarımızın da herkesle  anlaşmak istiyorsa anlaşabilirler. 'Paranı
                                         aynı haklara sahip olmasını istiyoruz.  ödeyelim buradan çık' gibi bir hüküm söz
                                         Bu alanlarda park ihtiyacı olduğunu  konusu değildir. Burası kentsel dönüşüm
                                         yaptığımız anketler ve yüz yüze yapılan  alanı değildir. Yapılan sadece imar planı
                                         görüşmelerde belirlemiştik. Belediyelerin, revizyonudur. Vatandaşlarımızın içi
                                         İmar Kanunu mevzuatının verdiği yetkiler rahat olsun çünkü yaptığımız bu çalışma
                                         dışında yetki kullanması mümkün  sadece burada değil, İzmir'in her yerinde
                                         değildir. Yaptığımız iş de kanının  yapılıyor."
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13