Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2023
P. 6

6


      Erdoğan Arıpınar İki başkandan “Kadına Şiddete Hayır’’ imzası
                       Cumhuriyet Halk Partisi, 25 Kasım  çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine  ve özgürlükler mücadelesinde her zaman
                       Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası  dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış,  yanlarında olmaya devam edeceğiz”
                       Mücadele Günü kapsamında Yerel   insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı  ifadelerini kullandı.
                       Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet  sağlamayı taahhüt ediyor. Böyle bir  Başkan İduğ: “kadın dostu belediye”
                       ve Tacizi Önlemeye Yönelik bir “Politika  sözleşmeyi imzalamaktan dolayı son  ünvanıyla eylem planını da yürütüyoruz
                       Belgesi” hazırlayarak CHP yönetimindeki  derece mutluyum. Partimizin almış olduğu  Bornova Belediye Başkanı Dr.
                       belediyelere gönderdi.       bu kararın örnek olmasını ve ülkemizdeki  Mustafa İduğ, Cumhuriyet Halk Partisi
                       Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190  bütün belediyelerde uygulanmasını  tarfından hazırlanan, iş yerinde şiddetin
                       sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve  diliyorum. Kadınlar maalesef ülkemizde  önlenmesine dair Uluslararası Çalışma
                       206 sayılı Tavsiye Kararı’nın maddelerini  yeterince iş hayatına katılamıyor,  Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve
                                                           Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206
                                                           sayılı Tavsiye Kararı’nın maddelerini
                                                           hayata geçirmek amacını taşıyan belgeyi
                                                           imzalayarak, bugüne kadar yaptıkları
                                                           çalışmaları bir üst aşamaya taşıdıklarını
      Toplumun Gönüllü İyilik Eğitim                                      söyledi.
                                                           Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek
     Organizasyonunun Adı Fair Play’dir                                     Eşitliği Belgesi’ni ilk imzalayan belediyeler
                                                           arasında yer aldıklarını ve bu sayede
                                                           edindikleri “kadın dostu belediye”
     Bir ülkeye Vatan demek için, onun                                     ünvanıyla hazırladıkları eylem planını
     halkının tarihine, iyilik törelerine                                    da yürüttüklerini söyleyen Bornova
                                                           Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,
     bağlı olması gerekir. Toplumda                                       Bornova’da kadınları pek çok konuda
     bu eğitimi ilk olarak aile, sonra                                     destekleyen sosyal projelere öncülük
     okullar verir. Üçüncüsü ise; ülke                                     etmekten büyük bir gurur duyduklarını
     için karşılıksız, gönüllü çalışan sivil                                  dile getirdi. Kadına yönelik şiddetin
                                                           önlenmesi konusunda İzmir’in her zaman
     toplum kuruluşlarıdır. Bundan 42                                      öncü olduğunu belirten Başkan İduğ,
     yıl önce bizim efendilik, batılıların                                   “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” demiştik. Bu
     centilmenlik dediği davranışları                                      anlayışla çalışmalarımızı ve desteklerimizi
     spor alanında da görmek isteyenler,                                    sürdürüyoruz” dedi.
     spordan başlayan, sonra tüm                                        Bornova Belediyesi’ndeki kadın
                                                           çalışanların oranının yüzde 54 olduğunu,
     toplumu hedef alan FAIR PLAY    hayata geçirmek amacıyla hazırlanan bu
     dernekleri kurmuşlardır. Türkiye  politika belgesini tüm Cumhuriyet Halk
     Milli Olimpiyat Komitesi bu konuda  Partili Belediye Başkanları imzalayacak.
     öncülerdendir. Bugün dünyada yer  Bu kapsamda Çiğli Belediye Başkanı Utku
                       Gümrükçü ve Bornova Belediye Başkanı
     alan iki ana Fair Play kuruluşu vardır.  Dr. Mustafa İduğ da belgeye imza attı.
     CIFP Dünya Fair Play Konseyi ve  Başkan Gümrükçü: “Kadınların
     EFPM Avrupa Fair Hareketi. Türkiye,  yanındayız, haklarına saygılıyız”
     bu iki kuruluşta da en üst düzeyde  Belgenin kapsamı hakkında bilgi veren
     yönetimlerde yer almaktadır. Türkiye  Başkan Gümrükçü, “Bu politika belgesi;
                       kadınlara yönelik şiddet ve tacize
     Milli Olimpiyat Komitesi’nin bir  karşı gerekli önlemlerin alınmasını,
     birimi olan Fair Play Komisyonu  önlenemediğinde uygulanacak yaptırımları
     özelikle son dönemde ülke çapında  taahhüt altına alıyor. Çiğli Belediyesi
     bir projeyi gerçekleştirmektedir.  olarak, bu politika belgesinde yer alan ilk 6
                       maddeyi biz zaten toplu iş sözleşmemizde
     Fair Play Üniversiteler Kervanı  uygulamaya koymuştuk. Bir tek yedinci
     önümüzdeki yıl ülkemizin 81’nci ilini  madde yoktu onu da bu imzaladığımız
     tamamlayacaktır. Bu projenin ilk  sözleşme ile hayata geçireceğiz. Kurum
     basamağı Spor Bilimleri Fakültelerine  içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği
     yapılan ziyaret, Fair Playi anlatan  eğitimlerimiz de devam ediyor. Çiğli’de
                       kadınların hayatın her alanında güçlü
     panel ve Fair Play fotoğraf ve   olması adına sürdürdüğümüz hizmet  katıldığında ise fiziksel ya da psikolojik  15 kadın müdürün görev yaptığını belirten
     karikatür sergileridir. Türkiye bu  ve projelerin yanı sıra şiddet mağduru  tacize ya da baskıya uğrayabiliyor.  Başkan İduğ, “Bornovamıza iki kız
     çalışması ile Dünya Büyük Ödülüne  kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık  Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere  öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Kadınların
     layık görülmüştür. Her yıl yapılan  hizmetinde bulunuyoruz. Eğitici ve  hedef gösterdiği muasır medeniyetler  iş dünyası içinde yer alabilmelerine
                       bilgilendirici seminer ve toplantılar
                                         seviyesine ulaşabilmemiz için hayatın
                                                           destek olmak için çocuk oyun ve aktivite
     Türkiye Fair Play Ödül Törenlerinde  düzenliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili  her alanında kadın-erkek eşitliğini  merkezlerimizin sayısını 23’e çıkarıyoruz”
     Davranış, Kariyer ve Tanıtım    yerel yönetimler attıkları bu imza ile  sağlamamız gerekiyor. Kadınların eşit hak  diye konuştu.
     dallarında her yaş veya meslekten
     ülkede örnek Fair Play olaylarını  Efes Selçuk'ta kadına yönelik şiddete karşı söyleşi
     yaratanlar ödüllendirilmekte, ayrıca
     Dünya ve Avrupa Fair Play ödüllerine
     de aday gösterilmektedirler. Bu   Efes Selçuk Kadın Platformu    düzenlenen söyleşide Psikolog   şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel
     çalışmada hedef dürüstlük, doğruluk  tarafından kadına yönelik şiddete dair  Birgül Gönül ve Avukat Zübeyde  şiddet olarak dört ana başlıkta
     ve saygı olarak bir eksiği gidermek,  söyleşi düzenlendi.25 Kasım Kadına  Aksay şiddetin psikolojik nedenleri  toplayabiliriz. Kadına yönelik şiddetin
     bir boşluğu doldurmaktır.      Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası  ve şiddete uğrayan kadınların  temel nedeni erkek egemen sistemde
     Türkiye Fair Playi’nin 42’nci    Mücadele Günü etkinlikleri     hukuksal haklarını anlattı. Efes Selçuk erkeklerin kadınları kontrol altına
     Yıldönümünü Anıtkabir’de Atatürk’ü  kapsamında Ayasuluk Sanat Kafe’de  Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu  alma ve kadınların yaşamlarını kendi
     selamlayarak kutlayan Türkiye’nin                      Sengel kadınlarla birlikte  koydukları kurallara göre düzenleme
     Fair Play gönüllüleri, Anıtkabir                       söyleşiyi dinledi.Psikolog Birgül  isteği yer alıyor” dedi. Belediye
     Şeref Defteri’ne “Atam, Yurtta Sulh                     Gönül kadına yönelik şiddete  Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,
     Cihanda Sulh yolunun izindeyiz”                       toplumsal cinsiyet eşitliğinin  kadınların kimliklerinden bağımsız
     yazdılar ve kırmızı beyaz karanfillerle                   sağlanamamasının neden    olarak şiddetin öznesi olabildiklerini
     süslü bir çelengi saygı ve sevgiyle                     olduğunu söyledi. Kadınların  belirterek; “Şiddete karşı bilgilenmek
     sundular. O yolda ülkeye hizmet                       maruz kaldığı şiddet türleri  inanılmaz önemli ama en az bunun
     etmek için yürüyorlar. Yürüyüş                        hakkında bilgi veren Gönül;  kadar da önemli olan şiddete uğrayan
     inşallah sloganları gibi, “İyiye,                      “Kadına yönelik şiddeti genel  kadının bunu dile getirmesi, o
     Doğruya, Güzele’’ olarak sevgili                       olarak fiziksel şiddet, psikolojik  cesarete sahip olmasıdır” dedi.
     ülkemizde yüz yıllar boyu sürecektir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11