Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi Aralık 2020
P. 6

Aralık                                                                  6

       Umut da umut           teknoloji ve güç birliği… El ele  Hemen çabucak olmayacak bunlar   insan haklarının, hayvan haklarının

                                         tabii, sancılar da çekilecek. Özgürlük
                       verdiler, umudumuzu güçlendirdiler.
                                                           vurgulandığı zamanlar bunlar…
                                                           Bu hem toplum içerisinde görev
                       Şimdi umut “siyasette” demek isterdim
                                         kolay elde edilemez ama bu döngü,
                       ama diyemiyorum. Umut; doğanın
                                                           koruma ile bağdaştırılacak. Toplum
                                         ilan edecek, yüksek sosyal değerler
                       gücünde, zamanda, sabırda saklı ve  materyalizmin sonunu yavaşça da olsa  üstlenebilme ama hem de bireyliğini
                       yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde bir  önem kazanacak. Bu yüzden bu tarihi,  idealleri için mücadele, birlikte hareket
                       de astrolojide.           önemli bir milat olarak görmemiz  etmek üzere ekip olma bilinci ve bilgi,
                       21 Aralık 2020 tarihinde, “hava”  mümkün.              bilimsel gelişmeler, keşifler, teknoloji
                       elementindeki Kova burcunda Jüpiter-  Bu gezegen kavuşumları; eşitlik ve  ve iletişimle ilgili konular öne çıkacak.
                       Satürn kavuşumuyla birlikte “Kova  demokrasi konularının vurgu kazandığı  Bu şartlarda başka evrenleri
                       Burcu Zamanı” başlıyor denmişti,  zamanlar. Eskimiş toplumsal kuralların  keşfetmenin zamanı artık gelmiştir.
                       başladı !              giderek değişmeye başladığına,   Farklı yaşam formlarını ve bilinç
                       Uzun yıllar süren “toprak”     insanlığın daha değerli tutulduğu  düzeylerini hızlı bir şekilde keşfetmeye
                       elementindeki Jüpiter-Satürn    reformların yapıldığına, ‘kendine  hazır olmalıyız artık. Paraya dayalı
                       kavuşumlarının ardından 179 yıllık bir  özgü’lüğün vurgu kazandığına şahit  üretim biçiminden, bilgiye dayalı
                       sürece giriyormuşuz. Bu kavuşum 21  olacağız. Geleceğin trendlerini  üretim biçimine geçiş yoğunlaşacak ve
                       Aralık’ta gerçekleşti. Astrologlar bunu  kucaklayan, çağdaş ve ilerici adımlar  bizler, bilgi ekonomisinin giderek öne
                       “Uzay Çağı” olarak da adlandırıyor.  atılacak. Yenilikçi, hem de kendi  çıkacağını gözlemleyeceğiz. Bu süreç;
                       Kova burcu, insan sembolüyle    kalıplarını iyi koruyan, ilkeleri ve  Kapitalizmin de sonunu sembolize
                       temsil edilen burçlardan biri ve  prensipleri olan bir yapı oluşacak.  etmektedir. Çünkü para ekonomisi
                       “hava” elementinden. Astrologlara  Eskiyle yeniyi bağdaştırma, bir köprü  sürekli durgunluk ve krizler yaşayacak
        Sevgi Molva          göre, bu şartlarda değişim, insanlar,  kurma yeteneği ortaya çıkacak.  ve paraya dayalı üretim sistemi, zaman
                       bilinç, iletişim ve teknoloji üzerine
                                                           içerisinde yerini bilgiye dayalı üretim
                                         Fikirler, icatlar, buluşlar, daha evvelce
                       yaşanacak. 21 Aralık 2020’de Kova
                                         bilgilerin ortaya çıktığı zamanları
                                                           Kocaman bir ohh çektiniz değil mi?
                       burcunun ilk derecesinde gerçekleşmiş  öğrenilmemiş yeni ve farklı olan  biçimine bırakacak.
      Umuttur insanlığı ayakta tutan.  olan Jüpiter-Satürn kavuşumunun   yaşayacağız. Daha önceleri bilinen,  Kolay değil öyle.. Tüm bunların
      Pandora’nın kutusu gibi. Kutu   kış gündönümü ile çakışması,    ama toplumun izlerini kaybettiği  susarak olmayacağını biliyoruz
      açıldığında her şey gitmiş, tüm  insanoğlunun bilincinde, anlayışında,  köklü bilgilerin de tekrar toplumun  artık, değil mi? Sakın susmayın !!!
      zorluklarla ve kötülüklerle başa  teknoloji ve bilimsel platformda  dikkatine sunulacağı, insanların  Susarsanız başka, susmazsanız baka
      çıkmayı sağlayacak tek şey kalmış  yaşanacak büyük bir gelişim evresinin  görüşlerini serbestçe ifade etmek  şeyler olacak çünkü
      geride; ‘Umut’. Umudun adı bir virüs  başlangıcı. Ağızlarından bal damlıyor.  istediği ve ettiği, medeni hakların,  Umutlu yıllar olsun
      yüzünden bu yıl “bilim” oldu. Bilim,
      Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy
     Mahallesi imar planları askıya çıktı     Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesinin  mahalle muhtarlığında da mahallinde  doğrultusunda imar aflı yapı ve parsellerin  çıkan Cumhuriyet Mahallesinin
     tamamını, İnönü ve Örnekköy     bilgilendirme amaçlı planlar asılmış  uygulama aşamasına kadar beyan  tamamını, İnönü ve Örnekköy
     Mahallelerinin bir kısmını kapsayan  olup, belediyemizin e-imar uygulaması  değerleri üzerinden tapularını almaya hak  Mahallelerinin bir kısmını kapsayan
     yaklaşık 137 hektarlık 1/1000 ölçekli imar  üzerinden de bilgi alınabilmektedir. tanınmıştır.       yaklaşık 137 hektarlık bölgenin 1/1000
     planları Karşıyaka Belediyesi’nde askıya  Karşıyaka ilçesinin yerleşime uygunluk  Bölgede yenilemeye aday çok sayıda  ölçekli imar planları hakkında bilgi
     çıktı.               açısından kayalık zemine oturan ve  yapının bulunduğu alanda günümüz  almak isteyen vatandaşlar için yeni
                       yerleşilebilirlik kriterleri açısından en  modern şehircilik ve çağdaş planlama  bir uygulamaya imza attı.Karşıyaka
                        uygun alanlarından biri olan planlama  anlayışı ile deprem riskine karşı sağlam,  Belediyesi sosyal medya hesaplarından
                         alanı bütüncül bir yaklaşımla ele  sürdürülebilir, erişilebilir, yaşanabilir  yapılan duyuruya göre; planlar hakkında
                          alınarak ulaşım bağlantıları  sağlıklı ve güvenli kentsel mekânlar  ortak toplantı şeklinde bilgilendirme
                           alanın çevresiyle ilişkisini  oluşturmak amacıyla kentsel yenilemeye  talep eden vatandaşlar, belediye
                            kuracak şekilde tasarlanmıştır.  yönelik plan çalışması tamamlanmış  toplantı salonlarında pandemi kuralları
                            Mevcut mahallelerin yerinde  olup, askı süreci sonrası uygulamaya  çerçevesinde bir araya gelebilecek.
                            yeniden yapılaşmasını   yönelik işlemler belediyemizce hızlıca  Gruplar en fazla 10’ ar kişiden
                             sağlamak amacıyla    gerçekleştirilecektir.”       oluşabilecek, toplantı katılımcıları
                             donatı alanları (yeşil alan,  İmar planları için      maske ve mesafe kurallarına riayet
                             eğitim, sağlık, kültür,                   edecek. Bilgilendirme toplantısına
                            sosyal vb.) ve konutlardan  yeni uygulama          katılmak isteyen vatandaşlar öncelikle
                            oluşan komşuluk grupları                   444 1 575 numaralı telefon hattını
                            oluşturulmuştur.      Karşıyaka Belediyesi, belediyede askıya  arayarak kayıt yaptıracak.
                           Bu komşuluk gruplarını
                          birbirine bağlayan yeşil akslarla
                         bağlantının sürekliliği ve alternatif
                        bisiklet ve yaya yolları ile ulaşılabilirlik
     Plan Revizyonu           sağlanmıştır. Çevre dostu, güvenli
     İzmir Büyükşehir          ve sağlıklı sokaklar yaratılarak; yaya
     Belediye Meclisi’nde de onaylanmasının  dostu, yürünebilir bir alan yaratılması,
     ardından 1/1000 ölçekli yeni planlar  yeterli kentsel altyapıya ve ulaşım
     Karşıyaka Belediyesi giriş katında askıya  olanaklarına erişimin sağlanması,
     çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan  sosyal donatı ve kamu hizmetlerine
     Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje  erişim olanaklarının geliştirilmesinin
     Müdürlüğü şu yazılı açıklamayı yaptı:  amaçlandığı planlar, İmar Kanunu
     “Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,  ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen tüm
     İnönü Mahallesi ve Örnekköy Mahallesi  analiz ve araştırmalar sonucunda
     sınırları içerisinde bulunan 137  hazırlanmıştır. İmar planlaması
     hektarlık alanda imar planı çalışmaları  çalışmalarında şehir plancılarının
     tamamlanmış ve ilgili mevzuatlar gereği  görevi geniş anlamıyla kamu ve toplum
     03/12/2020 – 01/01/2021 tarihleri  yararına uygun kararlar üretmektir.
     arasında (01/01/2021 tarihinin resmi tatile  Planların uzun vadede istikrarlı bir
     denk gelmesi nedeniyle; 04/01/2021  biçimde uygulanabilmesi, kentsel arazi
     Pazartesi tarihi mesai bitimine kadar) 1 ay  ve mülkiyet hakkı üzerinde kurulmuş
     süreyle eş zamanlı olarak T.C. Karşıyaka  dengenin sürdürülebilmesi ve planların
     Belediyesi Başkanlık Binası, zemin kat  uygulanabilirliğini kolaylaştırmak amacı
     ilan panosunda ve web sitesinde askıya  ile 2981 sayılı yasanın verdiği olanakla
     çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Ayrıca 3  Belediye Meclisince alınan karar
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11