Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi 17 Yaşında
P. 6

Mart                                                                   6


         8 Mart           yaratıcı, akıllı, duyarlı kadınlar.  yok sayılmasına ve daha nice haksızlığa  duyarlı kişilerin varlığıyla olsun, attığı bu
                                                           adım olumlu ve çok önemli bir adımdır.
                                         engel olabiliyor muyuz?
                       8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya
                                         Bugün kadına yönelik şiddet ve bu
                       Dünya Emekçi Kadınlar Günü,
                                                           Toplumsal ilişkilerin öğrenilmiş,
                       kadınların cinsiyet ayrımcılığına karşı
                       başkaldırısının adıdır. 150 yıl önce, “eşit  şiddetin tırmanışı; egemen olan genel  geleneksel ve doğal yapısına
                                                           müdahaleyi gerektiren, dönüştürücü
                                         şiddetin bir uzantısı olup, ayrımcılık ve
                       işe eşit ücret” sloganıyla, kötü çalışma  nefret dilini tırmandırıcı söylemlerden  bu hedef; güçlü bir iradeyi zorunlu
                       koşullarına karşı ölümü göze alarak  ve kadın-erkek eşitliğinin bir demokrasi  kılmakta. Bu, kendi haline bırakılacak bir
                       mücadele başlatan kadınlar, isimleriyle  sorunu olduğunu anlayamayan  süreç değildir. Bir ekip oluşturulmasını,
                       anılmasalar da, başlattıkları o yolculuğun  düşünceden kaynaklanmaktadır.  bu ekibin çalışmalarla ilgili geri
                       kahramanı olmaya bugün de devam  Bu zihniyet sürdükçe, bu durum da  bildirimleri toplayıp problemleri
                       etmektedirler.           böyle sürecektir ve bizler de tabii  belirleyerek izlemesini gerektirir.
                       Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü  ki mücadele etmeyi sürdüreceğiz.  İzleme ise, hem insan kaynağı hem
                       ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar  Hepimizin esas amacı ise cinsiyet  de maddi kaynak gerektirmektedir.
                       Günü” olarak kutlanmaya başlandı.  eşitliğidir, kadınıyla erkeğiyle birbirini  Uygulama aşamasında, kadın ve
                       “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı”  tamamlayarak yan yana yaşayan,  erkeğin karar alma sürecine eşit
                       programı kapsamında “Türkiye 1975  kararları birlikte alabilen, birlikte üretip,  katılımı ve eşit saygı görmesi
                       Kadın Yılı” kongresinin yapıldığı 1975  düşünceleri birlikte eyleme geçiren bir  hedeflenmektedir.
                       yılı ve onu izleyen yıllarda ise kutlamalar  toplum olabilmektir.   Sorunlara çözümler bulmanın ilk adımı
                       daha da yaygınlaştı. Her yıl çeşitli kadın  2007 yılında Sivil Toplum Geliştirme  ise, toplumda bu konularda “farkındalık”
                       örgütleri tarafından bugün de “Dünya  Merkezi; toplumsal cinsiyet eşitliği  yaratabilmektir. Öncelikle birey olmayı
                       Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya  hedefini, politika program ve proje  öğrenmek esastır. Sonuçta; ne zaman
                       devam ediliyor.          hedeflerine yerleştirme, bu hedeflerle  ki bir kadını dişi değil de öncelikle “kişi”
                       Tüm bunlarla birlikte, bir hak arayışında
                                         kaynaştırma ve uygulama kararı alarak
        Sevgi Molva          polisin kadınlara şiddet uygulamasına,  bu doğrultuda bir rehber hazırladı ve  toplum oluruz.
                                                           olarak görürsek, işte o zaman uygar bir
                       kadınları katleden “yaratıkların” iyi
                                                           Unutulmaması gereken en önemli şey
                                         2008 yılında da stratejiyi uygulamaya
                       halden dışarı salınmasına, cezasızlığın  başladı. Yapılan çalışmalarda öncelik,  ise şudur: Kadın; gelişimi, bağımsızlığı
      Kadınlar vardır sanatta, kültürde,  yerleşmesine, çocuk evliliklerinin  bu konudaki algıları anlamak, stratejinin  ve özgürlüğü; öncelikle kendi benliğinde
      bilimde, sporda, siyasette, ekonomide,  çoğalmasına, kadınların eğitimden ve  nasıl günlük pratiklere yansıdığını  başlatmalı, her şeyden önce kendisini bir
      edebiyatta ve her yerde kadınlar vardır.  istihdamdan çekilmelerine, siyasal,  görmek oldu. Avrupa Birliği projelerinin  obje değil bir kişilik olarak görmelidir.
      Hep olacaklar en güzel en değerli  ekonomik ve toplumsal yaşamdan  kriterleri nedeniyle veya toplumun  Bütün kadınlarımızın kadınlar gününü
      yerlerde, cesur, başarılı, dayanıklı,  dışlanmalarına, İstanbul Sözleşmesi’nin  içindeki toplumsal cinsiyet eşitliğine  sevgiyle kutluyorum.
     Mavişehir Jeotermal Projesi çalışması başlatıldı

     Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kordelion  ve Narlıdere’deki
     İşletmeleri A.Ş. tarafından yerli ve  jeotermal kaynak
     yenilenebilir enerji kaynakları bulmak  kullanımına yönelik
     amacıyla İzmir bölgesi genelinde jeolojik  uygulamaların bir
     inceleme çalışmaları yapıldı. Yapılan  benzeri de Karşıyaka
     çalışmalar sonucunda Balçova ve  ve Çiğli bölgelerinde
     Narlıdere’deki jeotermal kaynaklı bölgesel hayata geçirilmiş
     ısıtma sistemine benzer bir modelin  olacak. Sera gazlarının
     Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde de  azaltılmasına yönelik
     uygulanabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. birçok çalışma yapan
     İnceleme çalışmaları doğrultusunda  Karşıyaka Belediyesi,
     Balçova’nın karşısında Atatürk Organize  jeotermal projesi ile
     Sanayi Bölgesinin güneydoğu bölgesinde  birlikte; Karşıyaka’nın
     yer alan arazi üzerinde, Türkiye’de ilk kez  hava kirliliğini de bir
     bir ilçe belediyesi tarafından “2500 metrelik nebze olsun azaltacak.
     derinlikte yansımalı sismik araştırma”  Jeotermal enerjiye
     yapıldı. Bu bölgenin tüm fayları ve jeolojik  dayalı merkezi
     tabaka sınırları tespit edildi, bir anlamda  ısıtma sistemlerinde
     tomografisi çekildi. Elde edilen verilerin  fosil yakıt (petrol,
     değerlendirilmesi neticesinde bölgede  kömür, doğalgaz v.b.)
     kuyu açılması halinde jeotermal kaynaklara tüketimi olmadığı için
     ulaşılabileceği tespit edildi. Tespiti yapılan  bulunduğu ortamın
     iki nokta da jeotermal kuyularının bin metre oksijenini tüketmez.
     derinlikte olduğu, kuyu alanlarının Ramsar Ortama ve atmosfere
     Sözleşmesi ile korunan sulak alan sınırına karbondioksit, karbon
     260 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.  monoksit, azot dioksit
     Bu sonuçlardan yola çıkılarak bölgedeki  ve kanserojen NOx
     jeotermal kaynağın değerlendirmesi adına gazlarını atmaz. Bu sayede atmosfere
     “Mavişehir Jeotermal Projesi” çalışması  kükürt dioksit vermediği için asit
     başlatıldı.            yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı  Taşçı'dan Karşıyaka Dayanışma Platformu'na ziyaret
     Sondaj çalışmalarında 25 cm çapında  atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji
     delme işlemi yapılacak, İzmir Çevre ve  yerine fosil yakıtla ısıtılması altı aracın
     Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulan ÇED  egzoz kirliliğine eşdeğer şekilde havaya                Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği
     dosyasında yer alan çevre kriterlerine  kirlilik vermektedir.                         Başkanı Halil Taşçı Karşıyaka
     uyulacak ve çalışmalar sırasında çevreye  Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.                    Dayanışma Platformu'nu ziyaret
     herhangi bir zarar verilmeyecektir. 1996  Cemil Tugay "Ülkemizin enerjide dışa                 etti.Taşçı ziyaretin ardından
     yılından bu yana jeotermal enerji ile  bağımlılığını bir nebze azaltmak ve                   "Genç,dinamik ekibi tebrik ediyor
     ısıtılan Balçova’daki sistemin benzeri  Karşıyaka'mızın bir bölümüne jeotermal                 destekliyoruz.140 gün gibi kısa
     Karşıyaka’da uygulanacaktır. Kuyulardan  enerji ile bölgesel ısıtmayı gerçekleştirmek             bir süredeSivil Toplum Kuruluşları
     alınan suyun ısısı sistem içinde düştükten  için kolları sıvadık. Bizim burada dikkat             veDestekçilerin yoğun ilgisiyle1600
     sonra tekrar diğer kuyu ile re-enjekte  ettiğimiz ilk nokta Kuş Cenneti'ndeki                 üzeri yardım yapıldığını,Maddi
     edilecektir. Bu şekilde üretilen jeotermal  yaşayan kuşların hiçbir şekilde                  değeri 1,3milyonluk bir
     suyun hava ve çevre ile hiçbir teması  etkilenmemesi. İkinci konu ise böylesi                 dayanışmaya vesile olunduğunu
     olmayacaktır ve kuyular hacimce çok az bir büyük bir değerin sosyal belediyecilik               öğrendim.ülkemiz güzel
     yer kaplayacaktır.         anlayışıyla gün yüzüne çıkartılıp kamu                    insanlarıyladayanışma içinde bu
     Mavişehir Jeotermal Projesi; jeotermal  yararına sunulmasıdır. Jeotermali biz iki               zor günleride atlatacak.Muharip
     kaynakların ekonomiye ve kamuya  amaçla kullanacağız. Öncelikli hedefimiz                   Gaziler Derneği olarakta bu
     kazandırılması adına konutlara kamu  bölgesel ısıtmadır. İkinci hedef ise                   dayanışmanın içindeyiz.Siz değerli
     desteği olarak mevcut yakıt maliyetinden  benim çok önem verdiğim sağlık amaçlı                Gazi dostlarınıda bu dayanışmaya
     çok daha uygun maliyetli ısınma ve  termal kullanımdır. Bu sayede birçok                    destek olmaya davet ediyoruz"
     sıcak su kullanım imkanı sunmayı  insanımız termal mineralli sular ile şifa                  dedi.
     hedeflemektedir. Bu proje ile Balçova  bulabilecektir”dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11