Page 3 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2023
P. 3

SENİ ASLA
                                            UNUTMAYACAĞIZ

      KASIM - 2023                          Sayfa: 3      Her şey KARŞIYAKA... Karşıyaka İZMİR... İzmir TÜRKİYE için...

     Bostanlı İskelesi yenileniyor

     Deniz ulaşımındaki konforu artırmak  Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, hem  bekleme salonunu yaparken, kesişme
     için Üçkuyular İskelesi’ni yenileyen  yolcu salonunun hem de araç bekleme  alanına mikromobilite unsurlarını da
     İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı  alanlarının kapasitesini artırdıklarını  dahil ederek bir planlama gerçekleştirdik.  İzmir’de yeni
     İskelesi’nde başlattığı yenileme  belirterek, “Geçtiğimiz Haziran ayında  Park halindeki araçların olumsuz hava
     çalışmalarında da sona yaklaştı. İzmir  Üçkuyular İskelesi’nde bir modernizasyon  koşullarından etkilenmesini önlemek  yılda suya zam
     Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi  çalışması yapmıştık. Oradaki yolcu  amacıyla üstü kapalı olacak şekilde
     Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar  bekleme salonunu, araç park ve hareket  planlanan Mikromobilite Park Alanı’nda  İZSU Genel Müdürlüğü kasım ayı
                               alanlarını tamamen  8 dikey bisiklet park yeri, 32 skuter park  Olağan Genel Kurul oturumunu
                               yenilemiştik. Şimdi  yeri ve 12 motosiklet park yeri bulunacak.  gerçekleştirdi. İzmir’de suya
                               kentin bir diğer   Sürdürülebilir ulaşım araçlarının daha  zam oranının yüzde 15 olarak
                               önemli entegrasyon  fazla kullanılmasına yönelik teşvik edici  belirlenmesi oylandı. Su zammı
                               merkezi olan Bostanlı  bu çalışmamız aynı zamanda skuter ve  AK Parti ve MHP’nin ret oylarına
                               İskelesi’nde benzer  motosiklet kullanıcılarının araçlarını taşıt  karşılık CHP ve İyi Parti’nin
                               bir çalışma yapıyoruz.  ve yaya yollarına düzensiz park etmesinin  oylarıyla kabul edildi.
                               Burada özellikle   de önüne geçecek” ifadelerini kullandı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren
                               feribotu kullanan  Deniz ulaşımını güçlendiriyoruz   konutlarda 0-10 mereküp suyun
                               vatandaşlarımızın  Kesintisiz ve sürdürülebilir için bir  fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya,
                               bekleme alanını ve  ulaşım yürüttükleri çalışmaları aktaran  11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56
                               araçların hareket  Oruç, “İzmir, Avrupa’daki 100 misyon  liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri
                               alanını modernize  kentinden bir tanesi. Misyon kentlerinin  metreküp suyun bedeli ise 45,99
                               etme ihtiyacı duyduk.  önemli amaçlarından bir tanesi de karbon  liradan 52,89 liraya yükseldi. Atık su
                               Yaptığımız analiz  salınımını azaltmak ve çevreye duyarlı  bedelinin de eklenmesiyle birlikte
                               çalışmalarından sonra  ulaşım türlerini geliştirmek.Dolayısıyla  konutlarda 0-10 metreküp su 33,13
                               25 kişilik olan yolcu  belediyemizin yaptığı çalışmalar bu hedefi  lira, 11-20 metreküp suy 43,27 lira,
     kapsamında fiziki koşullar açısından  bekleme salonumuzun kapasitesini  destekliyor. Daha az sayıda aracın trafikte  21 ve üzeri metreküp su ise 79,33
     yetersiz kalan feribot bekleme alanı  100 kişiye çıkardık. Açık alanı da 4 kat  seyretmesi, feribotların daha yoğun  liradan kullanılacak.
     yenileniyor. 17 milyon liralık yatırımla  büyütüyoruz. Araç bekleme alanlarını da  kullanılması doğrudan amaçlarımıza
     yürütülen yenileme çalışmalarının  artırıyoruz. Alandaki tüm çalışmalarımızı  katkı sağlayacak. 2019 yılından sonra
     önümüzdeki ay bitirilmesi planlanıyor. Aralık ayı sonunda tamamlayarak  filomuzdaki feribot sayımızı 3’ten 7’ye
     Yolcu salonu büyüdü         yolcularımızın kullanımına sunacağız”  çıkarmıştık. Deniz ulaşımını geliştirmeye
     28 metrekarelik eski yolcu bekleme  dedi.               yönelik yaptığımız yatırımlarla kentimizin
     salonunun kapasitesi 104 metrekaresi  Mikromobilite Park Alanı geliyor ve doğamızın gelişimini ve korunmasını
     kapalı, 68 metrekaresi açık olmak üzere  Bostanlı İskelesi’nin, ulaşım türlerinin  sağlıyoruz. Ayrıca, Türkiye’de yine bir ilk;
     172 metrekareye çıkarıldı. Yolcu oturma  bir kesişme ve entegrasyon merkezi  elektrikli yolcu gemilerini filomuza dahil
     kapasitesi ise 25’ten 100’e çıkarıldı.  olduğuna dikkat çeken Oruç,  etme noktasında önemli aşamalar kat
     Salonda iklimlendirme sistemi ile  “Burada hem tramvayın, hem vapurun,  ettik. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı
     yolcuların iç ve dış alanda sefer saatlerini  hem otobüsün kesişmesi söz konusu.  Yatırım Programı’na sunduğumuz
     takip edebileceği bilgilendirme ekranları  Günde ortalama yüz bin insanın yolu  projemizin onaylanmasının ardından
     yer alacak.             burada kesişiyor. İnsanlar buraya  elektrikli gemilerimiz etaplar halinde 2025  İZSU’nun 2024 yılı
     “Bekleme alanı 4 kat büyüyor”    zamanda otomobille, bisikletle, skuter  ve 2027 yılları arasında kademeli olarak  bütçesi onaylandı
     İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım  ve motosikletle de geliyor. Bu yolcu  filomuza dahil olacak” dedi.
                                                            İZSU Genel Müdürlüğü’nün, İzmir
       Kızılay Karşıyaka                                            Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
                                                            onayına sunmak üzere hazırladığı
     Sosyal Yardım Merkezi                                            2024 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla
                                                            kabul edildi. Çiğli Atıksu Arıtma
      tekrar kapılarını açtı                                           Tesisi’nin Revizyonu ve tesisin 4.
                                                            fazının yapımı, Aliağa Yenişakran
      Kızılay Karşıyaka Sosyal Yardım                                      Atıksu Arıtma Tesisi gibi devam
      Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşlara                                    eden projelerle birlikte; Dikili ve
      destek olmak ve ihtiyaçlarını                                       Karabağlar Atıksu Arıtma tesisleri
      karşılamak amacıyla tekrar kapılarını                                   gibi dikkat çeken yeni projeler
      açtı. Kızılay Karşıyaka Başkanı                                      de önümüzdeki sene hayata
      Kamil Karadeniz “İhtiyaç sahibi                                      geçirilecek. 18 paket atık su arıtma
      kıymetli vatandaşlarımızın, giyim                                     tesisi, 233 km yeni kanalizasyon
      ihtiyaçlarını giderebilmeleri için                                     hattı, 590 km yeni içme suyu hattı
      bağışlarıyla destek veren herkese                                     ve 100 km yağmursuyu ayrıştırma
      teşekkür ediyoruz.” açıklamasında                                     hattı imalatı da İZSU’nun 2024 yılı
      bulundu.                                                  yatırımları arasında yer alıyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8