Page 12 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2021
P. 12

Kasım                                                                 12

     Spor eğitimi nasıl olmalıdır?    Bu işin iki tarafı var: Bir tarafta eğiticilerin  unutuldu gitti.Sporda, hem Rekreasyon  kuruluş amaçlarını biliyorum. Aslında

                       eğitilmesi diğer tarafta ise bu eğitimden
                                                           temel hedef kondisyon ve performans
                                         hem de Egzersiz ve Spor Bilimleri
                       yararlanacak olanların antrene edilmesi
                       süreci… Eğer Olimpik branşlarda daha  Bölümlerinin bazıları uzaktan eğitimle  amaçlı eğitim ile “Performans Koçu”
                                                           yetiştirmek. Aslında “Atletik Performans
                                         yürütülüyor. Spor Yöneticiliğinde iki
                       çok sporcumuz mücadele etsin diyorsak  yıllık ön lisans programını yürüten  Koçu” mu demeliyiz diye sormadan
                       bu iş çok daha çetrefillidir.    Üniversiteler var. Psikolojide bu  geçemiyorum. Burada yine terminolojik
                       Asıl olan çok sayıda çocuk ve gencimizin  denendi ama alanın insanları direndiler,  sorunlar, meslek ismi ve fonksiyonlarına
                       aktif biçimde hareket edebilmesi ve spor  Cumhurbaşkanlığına kadar gittiler.  yönelik tartışma konuları ortaya çıkıyor.
                       yapmasıdır. Çocukluk döneminde her  Sonunda bizzat Cumhurbaşkanı bu  Kasım ayı içinde 19. Spor Bilimleri
                       yaşın kendine göre özellikleri bulunmakta  konuda noktayı koydu.Spor ne yaptı?  Kongresi Antalya’da düzenlenecek.
                       ve o çağlarda yapılması gereken   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri  Oranın programı büyük ölçüde
                       egzersiz ve sporların tamamlanması  Derneği var, Spor Bilimleri Derneği  tamamlandı. Ama eminin oturum
                       gerekmektedir.Bu iş ve işlemlerde görevli  var, Dekanlar Konseyi var ama sonuç  aralarında bu konu tartışılacaktır.
                       olanlar, okullarımız, kulüplerimiz ve spor  yok. Tanıdığım bazı yöneticileri  Spor eğitimi bir ülkenin geleceğinin
                       federasyonlarımızdır. Bu üç ayrı yapı  arayıp neden bu bölümleri uzaktan  sigortasıdır. Eğitimi, öğretimi ve insan
                       bir şekilde koordineli olarak çalışmak  açtınız diye sorduğumda “talep vardı  yetiştirme şekli üzerinde çok hassas
                       durumundadır. Bu işleri denetleme işini  ve biraz da siyasi baskılar geldi”  durulması gereken işlerdir.
                       Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmalıdır. şeklinde cevaplar aldım. Yorumları  Olası risklere karşı önlem almanın
                       Buraya kadar olanı anladık ama   size bırakıyorum.Temelde bu konulara  zamanı gelmiştir. Devam etmekte
                       Üniversite bu yapının neresinde   çözüm getirilmelidir. Uzaktan eğitimle  olan federasyon başkanlığı seçimleri,
      Prof.Dr. Yavuz Taşkıran      durmalıdır? Bu soruya doğru cevaplar  yönetici yetiştirmenin faydalarını merakla  kongreler ve toplantılarda bu konu
                                                           dikkatle ve özenle takip edilmelidir.
                                         bekliyorum. Ön lisans mezunu öğrenciler
                       bulmak zorundayız. Bazı alanlarda
                       uzaktan eğitimle eğitici yetiştirmeye
                       çalışan Üniversitelerimiz var. Başlangıçta  bir şekilde dikey geçiş ile dört yıllık bir  Bir başka yazımda bu eğitimin ana
                                                           çizgilerini sizlerle paylaşacağım.
                                         bölümde okumayı tercih ediyorlar.
                       epeyce eleştiri aldılar ama sonunda  Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümlerinin
      İZTO projesine Özendirme Kategorisi ödülü
      İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Çiğli  yapıldı.TMMOB Şehir Plancıları
      Belediyesi iş birliğinde ve Dokuz Eylül  Odası tarafından düzenlenen ve
      Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir  14 farklı projenin değerlendirildiği
      ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik  Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü
      Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Doç. Dr.  2021 Yarışması’ndan ‘özendirme’
      Mercan Efe Güney'in yürütücülüğünde  kategorisinde ödül alan proje ile ilgili
      hayata geçirilen ‘Kadına Yönelik  olarak konuşan İzmir Ticaret Odası
      Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu  Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
      Kent Planlama Yaklaşımı” projesi,  Özgener, “Projemiz, kadınların
      Türkiye’nin önde gelen şehircilik  toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle
      uygulama ödüllerinden olan Raci  fizik-mekânda yaşadıkları zorlukları
      Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021  bertaraf etmenin yanı sıra toplumsal
      Yarışması’nda özendirme kategorisinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına
      ödüle layık görüldü.Uygulama alanı  katkı koymayı hedefliyor. Bu proje
      olarak Çiğli’nin Köyiçi Mahallesi seçilen  ile kadınlarımızın, cinsiyetlerinden
      projede, Çiğli Belediyesi tarafından 5  kaynaklanan tüm özellikleriyle bir birey
      kadın şehir plancısı istihdam edildi.  olarak kentin her alanında güvenli bir
      52 hektarlık alanda, kadın dostu kent  şekilde yaşamasını, çalışabilmesini,
      planlama ilkeleri doğrultusunda arazi  kısacası var olabilmesini amaçlıyoruz.
      kullanımı, (konut, ticaret, açık ve yeşil  Kentlerin, kadın dostu olması gerektiğine
      alanlar vb) ulaşım (taşıt ve yaya yolları,  ve planlamalarda bu konuya öncelik
      kaldırım genişlikleri ve yükseklikleri,  verilmesine inanıyoruz. Çiğli’deki
      yol döşemeleri vb), sosyal ve kültürel  uygulamamızın Türkiye’nin önde gelen
      tesislerin konumu ve erişilebilirliği, açık  şehircilik ödüllerinden birini almış olması
      ve yeşil alanların konum ve büyüklük  bizi daha da cesaretlendirdi. Projemizi
                           daha da geliştirerek,
                           Efe Güney’e, sahada çalışan Kızılay Karşıyaka’dan Tepecik
                           uygulanabilirliğini artırmayı
                           amaçlıyoruz. Projemizin
                           yürütücüsü Doç. Dr. Mercan
                           yeni mezun 5 kadın şehir   Eğitim Hastanesi’ne destek
                           plancımıza, Odamızın
                           kadın meclis üyelerine,
                           Mimarlık Komitemizin
                           kadın üyelerine ve proje   Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi 29  Başkanlığı olarak Tepecik Eğitim
                           ortağımız Çiğli Belediyesi’ne  Ekim-4 Kasım Türk Kızılay Haftası  Araştırma hastanesi kadın hastalıkları
                           çok teşekkür ederim ”dedi.  dolayısıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma  ve doğum kliniği bölümünü ziyaret edip,
                           Çiğli Belediye Başkanı    Hastanesi’ne anlamlı bir ziyarette  doğum yapan annelere içinde bebek
                           Utku Gümrükçü de prestij   bulundu.             kıyafetlerinin bulunduğu 450 adet yeni
                           ödülüyle gururlandıklarını  Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı  doğan paketi yardımında bulunduk. Bizi
                           belirterek, “Kadınlara    Kamil Karadeniz başkanlığındaki Kızılay misafir edip ağırlayan Başhekim Dr.
                           yönelik şiddetin önlenmesi  Karşıyaka ekibi, hastaneyi ziyaret  Yüksek Demirdağ’a Kızılay ailesi olarak
                           ve mekânsal anlamda     ederek, başhekim Dr. Yüksel Demirağ  teşekkürlerimizi sunarız.”
                           kadınların güçlendirilmesi için  tarafından
                           yerel yönetimlerin üzerine  ağırlandı.
                           önemli görevler düşüyor.   Türk Kızılay
                           Çiğli Belediyesi olarak, biz  Karşıyaka
                           de bu bilinçle hizmet ve   Şube
                           projeler üretiyoruz. İzmir  Başkanı
                           Ticaret Odası ile birlikte  Kamil
                           yürüttüğümüz projenin aldığı  Karadeniz
                           bu ödül bizleri çok mutlu etti.  ziyarete
                           Gösterdikleri dayanışma ve iş  ilişkin
                           birliğinden dolayı İzmir Ticaret  olarak şu
                           Odası yetkililerine teşekkür  açıklamayı
                           ediyorum. Kadınların, hayatın  yaptı:
      açısından yeterliği ve kullanım bilgileri,  her alanında daha güçlü, özgür ve etkin  “Türk Kızılay
      kent mobilyalarının standartları  olması adına destek olmaya devam   Karşıyaka
      gibi başlıklarda değerlendirmeler  edeceğiz” şeklinde konuştu.     Şube
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17