Page 13 - Karşıyaka Haber Gazetesi Nisan 2022
P. 13

Nisan                                                                 13

      İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden
     3 yılda 12 milyar lirayı aşan yatırım                                         Yüzyılın en büyük salgını, deprem ve sel  korunması ve kentsel dönüşümden önemli
                                         felaketini birlikte yaşayan İzmir’de sosyal  çevre tesislerine kadar yüzlerce proje
                                         belediyecilik uygulamaları kente damgasını yaşama geçirildi. Raylı sistemlerin toplu
                                         vururken, yatırımlar hız kesmedi. Şehrin  ulaşımdaki payını artırmak için önemli
                                         yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, hamleler yapıldı. Uluslararası kredi
                                         refahı artırmak ve adil dağılımını sağlamak derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings
                                         için pek çok proje hayata geçirildi. Üç  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım
                                         yılda 12 milyar liranın üzerinde yatırım  yapılabilir seviyesindeki en üst basamak
                                         yapıldı. Belediye harcamalarının üçte biri  olan AAA ulusal derecelendirme notunu
                                         yatırımlara ayrıldı.        ise 2022’de bir kez daha onayladı.
                                         31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde  Uluslararası kalkınma bankaları ile
                                         yüzde 58’in üzerinde oy oranıyla tarihi  Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, Buca
                                         bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir  Metrosu ve İZSU'nun altyapı yatırımları için
                                         Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki  kredi sözleşmeleri imzalandı.
                                         üç yılını doldurdu. Başkan Tunç Soyer üç  Harcamaların üçte biri yatırımlara
                                         yıl önce bugün, 8 Nisan'da mazbatasını  Büyükşehir’in ESHOT, İZSU ve iştirakleri
                                         alarak göreve başladı. “İzmir’de Başka  ile birlikte kente yaptığı yatırımların tutarı
                                         Bir Hayat Mümkün” diyerek yola çıkan ve  12 milyar 49 milyon lira oldu.
                                         İzmir’i dünya kenti haline getirme hedefiyle  İlçe belediyelerinin kamulaştırma
                                         çalışan Başkan Soyer, demokratik yerel  çalışmaları ve projelerine de yaklaşık 99
                                         yönetim uygulamaları, tarımı kalkındırmaya milyon liralık maddi destek sağlandı.
                                         yönelik çalışmalar, yoksulluğu, eşitsizliği ve Son üç yılın yatırım oranları dikkate
                                         işsizliği azaltmaya, istihdamı geliştirmeye  alındığında harcamaların üçte biri
                                         yönelik sosyal projeler, doğa dostu  yatırımlara ayrıldı.
                                         icraatlar, ulaşım alanında atılan adımlar,  İzmir dünya kenti olacak
                                         pandemi sürecindeki dayanışma odaklı kriz “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün”
                                         yönetim modeli, kentsel altyapı yatırımları, diyerek yola çıktıklarını ve İzmir’i dünya
                                         kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla  kenti haline getirme hedefiyle çalıştıklarını
                                         kentteki tarihi dönüşümün temellerini attı. söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye
                                         Türkiye kriz belediyeciliği ile tanıştı Başkanı Tunç Soyer, “Bu hedefe ulaşırken
                                         İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı  önceliğimiz kentteki refahı artırmak ve

     Karşıyaka enerjisini güneşten alıyor      Temiz enerji üreterek karbon   Karbon salınımını azaltarak,
      salınımını azaltmak ve çevre   ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın
      sağlığına katkıda bulunmak    ve çocuklarımızın geleceğine yatırım
      amacıyla 2020 yılında Güneş Enerji  yapıyoruz. Diğer yandan, hem
      Santrali’nin kapasitesini 3 katına  Belediye bütçesine hem de ülke
      çıkaran Karşıyaka Belediyesi, toplam ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz.
      elektrik ihtiyacının yüzde 24’ünü  Bu anlayışla, 2030 için hedefimiz,
      bu tesisten karşılıyor.1490 kWh  Belediye'mizin enerji ihtiyacının
      gücündeki santral, İzmir’de bir ilçe  yüzde 100'ünü GES'ten karşılamaktır”
      belediyesi bünyesindeki en büyük  dedi.Karşıyaka Belediyesi, Güneş
      Güneş enerjisi santrali olma özelliğini Enerji Santrali’nin ilk etabını 2014
      de taşıyor.Karşıyaka Belediyesi’nin  yılında Örnekköy Mezarlığı’nın alt
      Güneş enerjisi kapasitesini daha da  tarafındaki arazide, 2013 panel ile
      arttırmayı hedeflediklerini belirten  faaliyete geçirmişti. Belediye, 2020
      Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay  yılında aynı alanda 4224 panel ile
      “Karşıyaka, İzmir'de en güçlü Güneş santralin ikinci etabını da kurarak
      enerjisi sistemlerine sahip belediye  toplam kapasiteyi üç katına ulaştırdı.
      konumunda. Bu proje, Karşıyaka'nın Karşıyaka Belediyesi’nin son 15 aylık
      iklim değişikliğine karşı aldığı  süreçte GES’ten elde ettiği toplam
      önlemlerin çok önemli bir parçasıdır. gelir 3,5 milyon TL’ye yaklaştı.                                         etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla  bu refahı adil bir şekilde paylaştırmak.
                                         mücadele ve sürecin getirdiği ağır mali  Projelerimizi ve yatırımlarımızı planlarken
                                         yüke rağmen İzmirlilerin yaşam standardını arka sıralarda oturan yurttaşlarımızın
                                         yükseltmek için önemli projelere imza attı. ihtiyaçlarına öncelik veriyor, kent
                                         2020 yılında pandeminin etkileri sürerken  merkezinde yaşayan yurttaşlarımızla aynı
                                         30 Ekim 2020’de depremle, 2021 yılı  imkanlara sahip olmaları için çalışıyoruz.
                                         Şubat ayında sel felaketi sarsılan İzmir'de  Çılgın değil, akıllı projeler üretiyoruz.
                                         afetin yaralarını sarmak amacıyla örnek  İzmir ekonomisine güç vermek, tarımda
                                         bir dayanışma sergilendi. Büyükşehir, bu  dışa bağımlılığı engellemek için “başka
                                         dönem krizlere karşı dirençli kent modelini bir tarım mümkün” diyoruz. İzmir Tarımı
                                         hayata geçirmek için de önemli adımlar  çalışmalarımızla üreticilerimizle yan yana
                                         attı. Başkan Tunç Soyer’in imzasını  yerli ve milli bir tarım ekonomisini İzmir'den
                                         taşıyan kriz belediyeciliği uygulamalarıyla  başlayarak tüm Türkiye için inşa ediyoruz.
                                         Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir  Binlerce yıl boyunca birçok medeniyete
                                         Belediyesi, tüm bu olumsuz tabloya  ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel
                                         rağmen yatırımlarına ara vermeden devam şehirlerinden biri olan bu kadim kenti yeşili,
                                         etti.                sağlıklı alt yapısı, çevreci tesisleri, kültür,
                                         Güçlü finans yapısı         sanat, turizm alanındaki çalışmalarımızla
                                         Kentte yerelden kalkınma mücadelesini  sadece Akdeniz çanağının değil dünyanın
                                         büyütmek, refahı artırmak ve adil dağılımı  öncü kentlerinden biri haline getirmek için
                                         sağlamak amacıyla altyapı, tarihin  yürümüyor, koşuyoruz” dedi.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18