Page 5 - Karşıyaka Haber Gazetesi Şubat 2024
P. 5

5
        İSA GÜRLER          O’na hesap vereceğinizi unutmayın.”  sanmayın”, “Sizin en hayırlınız ailesine  Dünyanın birçok yerinde kadınlar akıl
      8                 cümleleri, kadınların hak ve hukukuna  karşı en iyi olanınızdır” buyuran  almaz baskı, şiddet ve zorbalıklara
       Karşıyaka Müftüsü        riayet edilmesine dair insanlığa son  Peygamberimiz’in öğretileri unutulmaya  maruz kalıyor.
                       uyarılarından biri olmuş.
                                                           Kadınlarımıza ve kız çocuklarına yönelik
                                         başlanmış, kadınların elde ettikleri
                       Peygamberimiz bu sözleriyle, kadınların  kazanımlar yavaş yavaş yerini yine eski  baskı, şiddet ve aşağılamanın arkasında
                       hak ve hukukunun çiğnenmemesi    örf ve adetlere bırakmıştır.    cehalet, kaba kuvvet ve kadın algısına
                       gerektiğine ve bu konuda yapılacak  Öyle ki Hz. Ömer’in oğlu Abdullah bu  dair bir takım yanlış ve köhne görüş
                       bir ihlalin Allah’a saygısızlık anlamına  hususta şöyle bir itirafta bulunmuş; “Biz  ve düşünceler yatıyor. Aslında bütün
                       geleceğine işaret etmiş. “Biliniz ki sizin  Hz. Peygamber zamanında hakkımızda  bunlar cahiliye devrinin anlayış ve
                       kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi  vahiy iner de azarlanırız korkusuyla  düşünceleridir.
                       kadınların da sizin üzerinizde hakları  kadınlara karşı kötü söz söyleyemez  Cinsiyet ayrımına dayalı
                       vardır” buyurmak suretiyle de kadınların  ve istediğimiz gibi davranamazdık. Ne  yaklaşımlarla hareket ederek kadını
                       da erkekler üzerinde hakları olduğunu  zaman ki Hz. Peygamber vefat etti, işte  değersizleştirmenin, aşağılamanın ve
                       açıkça beyan ederek bu konuda titiz  o zaman ağır konuşmaya ve rahatça  şiddeti onlara reva görmenin dini bir
                       olunmasını istemiş.         dilediğimizi yapmaya başladık.”  yönü ve mazereti asla olamaz. Şiddetin
                       Yine Hz. Peygamber; “Sen şahit ol  Abdullah bin Ömer’in dediği gibi  beslendiği hiçbir referans insani ve ahlaki
                       Allah’ım! Ben yetimin ve kadının hakkına  maalesef bugün de Müslümanlar olarak  olamaz.
                       el uzatılmasını yasaklıyorum” buyurmuş,  kadınlar konusunda güzel bir tablo ortaya  Şiddet, baskı ve aşağılama hangi alanda
                       tarihin her döneminde hakları çiğnenmiş  koyduğumuz söylenemez. Bu husustaki  ve kime karşı olursa olsun büyük bir
                                         sınavda başarısız olduk ve sınıfta kaldık.
                       bu iki sınıf hususunda, Yüce Allah’ı şahit
                                                           suç ve zulümdür. Merhameti ve adaleti
      Kadın insanlığın         tutmak suretiyle bütün müslümanları  Bunun en büyük kanıtı her gün haber  emreden Yüce Rabbimiz haksızlık ve
                       uyarmış.
                                         bültenlerinde ve manşetlerde kadına
                                                           zulmü asla sevmez.
      varlık sebebidir         Hz. Peygamber, hayattayken bu konunun  yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin  Dini öğretilerimiz kadınların ve
                                         eksik olmaması.
                                                           kız çocuklarının şiddet, baskı ve
                       bizzat takipçisi olmuş, kadınların
                       mağduriyetine engel olmuş, herhangi bir  Kadına yönelik şiddet, kadınların en  aşağılamadan uzak tutulması için bizleri
      Mart 632 tarihinde Sevgili     konuda mağduriyet yaşayan kadınlar hiç  önemli sorunu olmaya devam ediyor.  uyarıyor. Zira kadın, insanlığın varlık
      Peygamberimiz Veda Haccında 124  çekinmeden ona başvurabilmiş.    İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre  sebebidir. Cenneti ayaklarının altında
      bin müslümanın şahsında bütün   Ama onun ebediyete irtihalinin ardından,  2022 yılında 272, 2023 yılında 300 kadın  bulacağımız cefakâr annemiz, vefakâr kız
      insanlığa hitap etmiş. Veda Hutbesi  müslümanı elinden ve dilinden diğer  öldürülmüş. Merhametten uzaklaşarak  kardeşimiz, kader ortağı çilekeş eşimiz
      olarak kayıtlarımıza geçen ve adeta  insanların zarar görmediği kimse,  kadınlara şiddet uygulayan,   kadın olarak her türlü hürmet ve saygıya
      insan hakları bildirgesi mahiyetinde  mü’mini ise insanların malları ve canları  ahlak eğitiminden yoksun kimselerin  layıktır. Kadını alçaltan bir toplumun
      olan bu konuşmasında önemli mesajlar  hususunda kendisine güven duydukları  varlığı hepimizi derinden üzüyor.  yükseldiğine tarih şahit olmamıştır.
      vermiş. Adeta son sözlerin söylendiği  kimse olarak tarif eden, “Allah’ın hanım  İnsanın en dokunulmaz değeri olan  Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere
      bu hutbede Peygamberimiz’in,    kullarına vurmayın”, “Eşini döven  cana kastedenlerin, eşini incitip rencide  her türlü şiddetin sona erdiği günlere en
      “Kadınlar konusunda Allah’tan sakının.  adamların sizin hayırlılarınız olduğunu  edenlerin varlığı vicdanları yaralıyor.  kısa sürede kavuşabilme dileklerimle...
     İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban Karşıyaka’yı ziyaret etti
     İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban     öğrencileri tarafından bir buket
     Karşıyaka Kaymakamı              çiçekle karşılandı. Vali
     Özkan Demir ve                   Elban, çiçek sunan
     Cumhuriyet                      öğrencilerle birlikte
     Başsavcısı                       bir fotoğraf
     Ali Rıza San                      çektirdi. Fotoğraf
     ile Adalet                        çekiminden
     Komisyonu                        sonra
     Başkanı                         çocukların
     Mehmet                          sevinç gösterisi
     Özcan’ı                         dikkat çekti.
     ziyaret etti.                      Daha sonra
     Vali Elban’ı                      Karşıyaka
     Karşıyaka                      Kaymakamı
     ziyaretinde Zübeyde                Özkan Demir ve
     Hanım İlk okulu                 ilçe kurum yöneticileri

                                         Hükümet Konağı bahçesinde Vali Elban’ı  Karşıyaka ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
                                         karşılayarak hoş geldin dedi. Vali Elban’ın  Daha sonra Karşıyaka Adliye Sarayı’na
                                         tek tek ellerini sıktığı ilçe yöneticileri ile bir  geçen Vali Elban ve Kaymakam Demir
                                         hatıra fotoğrafı çekildi.      burada Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza
                                         Kaymakamlık Makamına geçen Vali   San ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet
                                         Elban’a Karşıyaka Kaymakamı Özkan  Özcan’ı ziyaret etti. Adliye Sarayı’nda
                                         Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Dz.  Başsavcı San, Başkan Özcan ve Başsavcı
                                         Kd. Albay Ertan Engerek, İlçe Emniyet  Vekili Bülent Dinçel ile bir süre görüşen Vali
                                         Müdürü Ercan Kaçanoğlu ve İlçe Jandarma Elban Karşıyaka’dan ayrıldı.
                                         Komutanı Ahmet Karaman tarafından  Haber ve fotoğraf: Yılmaz Durmaz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10