Page 6 - Karşıyaka Haber Gazetesi Kasım 2019
P. 6

Kasım                                                                   6
     Büyükşehir belediye başkanlarından 3 önemli karar     İzmir’de düzenlenen “Büyükşehir   çalıştayın son derece yararlı ve ilham  duyurdu.            nuyoruz. Komisyonun toplanmasını ve bir-
     Belediye Başkanları” zirvesi sona erdi.  verici geçtiğini söyledi. Yeni medya, dünya Başkan Soyer’den Cumhurbaşkanı  likte çalışma zemini oluşmasını diliyoruz”
     CHP’li on büyükşehir belediye başkanının  siyaseti, Türkiye’nin Ortadoğu’daki siyaseti Yardımcısı Oktay’a çağrı  dedi. Başkan Soyer, İzmir Çalıştayı’nda
     katıldığı zirveden üç önemli karar çıktı.  ile ilgili sunumların ardından, kır kent  Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin  büyükşehir belediye başkanları
     Belediyeler sosyal medya, akıllı kentler ile  ilişkisi, akıllı şehir uygulamaları, tarımda  yerel yönetim mevzuatı olduğunu, bunun  toplantısının üçüncüsünün Adana’da
     tarım konularında ortak çalışma yapa- işbirliği olanakları, alt yapı ve ulaşım  iyileştirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatan  yapılması kararını aldıklarını da söyledi.
     cak. Yerel yönetimlerin sorunlarına ortak  gibi pek çok konuda atölye çalışması  Başkan Soyer, “Cumhurbaşkanımızın  40 milyon yok sayılıyor
     çözüm yolu bulmak için CHP’li belediye  yaptıklarını belirten Başkan Soyer,  daveti üzerine Ankara’da yapılan  Toplantının soru cevap bölümünde yerel
     başkanlarının başlattığı büyükşehir beledi- İzmir Çalıştayı’nda büyükşehir belediye  toplantıda yapılacak yerel yönetimler  yönetimler yasa taslağı ile ilgili konuşan
     ye başkanları zirvelerinin ikincisi İzmir’de,  başkanları olarak üç konuda işbirliği  reform paketi ile ilgili komisyon kurulması  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  yapma kararı aldıklarını açıkladı. kararı alınmıştı. İki ay gibi bir süre geçti.  Ekrem İmamoğlu, “Tunç Başkanımın ifade
     Soyer’in ev sahipliğinde gerçekleşti.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev  Bu komisyon toplanmadı. Ankara’da  ettiği gibi, biz iki ay önce bir toplantı yaptık.
     Sabah erken saatlerde başlayıp akşama  sahipliğinde belediyelerin sosyal medya  masada bir çalışma yürütülüyor ama  30 belediye başkanı, Bakanlar Kurulu,
     kadar süren İzmir Çalıştayı’nda on  çalışanlarının bir araya gelip deneyimlerini bu komisyon çalışmalara dahil edilmiş  yerel yönetimler danışma heyeti oradaydı.
     büyükşehir belediye başkanı, yerel  paylaşacaklarını, başarılı olacak  değil. İvedilikle komisyon üyelerinin de  Sayın Cumhurbaşkanı CHP’li belediyelerin
     konuların yanı sıra Türkiye ve dünya gün- modeller üzerinde çalışacaklarını ifade  içinde yer aldığı bir çalışma başlatılmalı.  yaptığı öneriyle yeni kanunun, düzenleme-
     demini masaya yatırdı; fikir alışverişinde  eden Başkan Soyer, ikinci işbirliği  Yeni düzenlemenin bu aktörler içinde  lerin bir komisyon marifetiyle yürütülmesi
     bulundu. Başkanlar gün sonunda bir  konusunun ise bilişim teknolojileri ile akıllı  yer almadan yapılacak olmasının  konusunda bize taahhütname verdi. Biz
     basın toplantısıyla çalıştayın sonuçlarını  kent uygulamaları olacağını söyledi. Bu  sakıncalar taşıyacağına inanıyoruz.  onun gereğini bekliyoruz. Fuat Oktay
     değerlendirdi. Basın toplantısında bir  alanda da İstanbul Büyükşehir  Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği  bizi davet edecekti, bu tasarıları orada
     değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir  Belediyesi ile birlikte çalışacaklarını dile  isimlerden oluşan komisyonun toplantıya  konuşacaktık. Biz konuşacaktık, bakanlar
     Belediye Başkanı Tunç Soyer, genel  getiren Başkan Soyer, tarım konusunda  çağrılması lazım. Cumhurbaşkanı  konuşacaktı. Ortak akılla belediyelerin
     sekreterlerin de kendi aralarında bir araya  yapılacak işbirliğinin ev sahipliğini ise İzmir Yardımcısı Fuat Oktay bu konuyla ilgili  yaşadığı sorunlar için çözüm mekanizması
     gelerek çalışma yapma fırsatı buldukları  Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını  yetkili kılınmıştı. Biz buradan çağrıda bulu- çalışacaktı. İki aydır hiçbir davet yok.
                                                           Ortada bir tasarı sızdırılıp geri dönüşleri
                                                           kamuoyundan toplama üslubu var. Bu
                                                           çok yanlış” dedi. İzmir Büyükşehir Bel-
                                                           ediye Başkanı Soyer de aynı konuyla
                                                           ilgili, “40 milyonun temsilcilerinin yok
                                                           sayıldığı bir taslak baştan sakat olur. Bu
                                                           konuda son derece dikkatli olunmalı” dedi.
                                                           Hakkımızı sonuna kadar arayacağız
                                                           İstanbul Boğazı’nın Cumhurbaşkanlığı’na
                                                           devri ile ilgili gelen soruya da yanıt
                                                           veren İmamoğlu, “Tümüyle anayasaya
                                                           aykırıdır. Bu yereldeki yetkileri merkeze
                                                           taşıma çabasıdır. Böyle bir üsluptan ve
                                                           süreçten sayın bakan ya da çalışma
                                                           yapan insanların bir an önce vazgeçme-
                                                           lerini, bizleri o masaya davet etmelerini
                                                           bekliyoruz. Toplumun seçmiş olduğu
                                                           hükümetten, sayın cumhurbaşkanından
                                                           da beklentisi budur. Bu tasarıyı hazırlayan
                                                           hangi akılsa 31 Mart’ta seçimi iptal eden
                                                           akılla aynıdır. Bundan vazgeçsinler. Bu
                                                           kendi anlayışlarına, hükümet düzenler-
                                                           ine, İstanbul’a zarar verir. Bu konudaki
                                                           vicdani, hukuki hakkımızı sonuna kadar
                                                           arayacağımızdan kimse şüphe duymasın”
                                                           diye konuştu. Belediye başkanları zirveden
                                                           sonra Pasaport’u gezerek vatandaşlarla
                                                           sohbet etti.

     Başkan Soyer: Tarım kooperatiflerini

      yerelde oluşturmaya başlıyoruz      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  layan Başkan Soyer, model olarak
      Soyer tarımdaki sorunlara ve plansızlığa  konuşulmasını öngördüğümüz bazı
      değinerek yerli tohumdan kooperatiflere  başlıklar var” diyerek, başlıkları şöyle
      uzanan üç maddelik çözüm önerisini  sıraladı: “Birincisi, yerli tohuma sahip
      açıkladı.             çıkma hikayesi. Biz, ‘yerli tohum satışını
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  yapamıyoruz, takasını yaparız’ dedik. Bir
      Soyer, Ankara’da katıldığı “Yeniden Köy  avuç tohumu, 380 dönüme çıkardık. Önce
      Kent ve Yerel Yönetimler” panelinde,  yerli tohumlarımıza sahip çıkacağız.
      Türkiye’nin tarım alanındaki plansızlığını  Kentliyi sağlıklı gıda ile buluşturacağız.
      eleştirdi. Başkan Soyer, “Yerli to- İkincisi, mutlaka ürünü işlemek ve
      huma sahip çıkacağız, üretilen ürünü  dönüştürmek. Domates ise salçası,
      dönüştüreceğiz, kooperatifler aracılığıyla  zeytin ise zeytinyağı. Zeytinin en kadim
      satacağız. Ege’nin kooperatiflerinin üret- topraklarına sahibiz. Bu zeytinyağının
      tiklerini aracısız tüketiciye ulaştırmaya  farkındalığını büyütmemiz lazım. 100
      çalışacağız. Tarım kooperatiflerini yerelde yaşın üstündeki ağaçları sayalım ve
      oluşturmaya başlıyoruz” müjdesini verdi. bunların zeytinlerini ayrı ayrı toplayalım’
      Yerli tohumun yasaklanmasını eleştiren  dedik. Ürettiklerimizin üzerine ‘Fatih
      Başkan Soyer, “Yerli tohum dolaşımdan  Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde
      çıktı. Biz bir gecede 16 bin köyü kapattık.  bu ağaçlar zeytin veriyordu’ yazıları
      Köy düğünü, köy kahvesi, çocuklarımıza  yazdık. Farkındalık yarattık. Üçüncüsü,
      anlatacağız masallar olacak. Bu toprak- kooperatif. Çiftçiyi örgütlemek gerekiyor.
      lar bunların hiçbirini hak etmiyor. “Köylü  Dördüncüsü de üretici pazarları. Üretici
      milletin efendisidir” diyen Ata’nın torunları  pazarları kurduk. Bu üretim mutfağında,
      olarak çok daha iyisini yapabilirdik” dedi. toprağında veya atölyesinde olabilir. Yeter
      Plansız hareket edildiğini vurgu- ki kendi üretsin dedik.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11