Page 4 - Karşıyaka Haber Gazetesi Haziran 2020
P. 4

Haziran                                                                  4
      Örnekköy Kentsel Dönüşüm
     projesinin ilk etabı kuraları çekildi     Kentsel dönüşümde “uzlaşma ve yerinde  dönüşüm kavramı, hızlı kentleşme  anlayışla bu süreçleri yürütüyoruz” diye  ki ihalelerde teklif almakta sorunlar
     dönüşüm” ilkeleriyle hareket eden İzmir  sonucu oluşan niteliksiz ve sağlıksız  konuştu.         yaşadık. Müteahhitlerin bu sürece dâhil
     Büyükşehir Belediyesi, ilk etaptaki  alanların yeniden yapılandırılması  Yedi ayrı bölgede dönüşüm    olması için yoğun çaba gösterdik. Buna
     binaları tamamladığı Örnekköy projesinde  sürecinin bir sonucu olarak hayatımıza  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yedi  rağmen bu bölgedeki halkımızın bize
     Nazım Hikmet Bulvarı ve Baş Pehlivan  girdi. Ancak ülkemizde kentsel dönüşüm  ayrı bölgede toplam 308 hektar  güveni neticesinde Örnekköy Kentsel
     Karali Caddesi’ne cepheli, 8 ve 11 kat  süreçleri, kentsel alanın iyileştirilmesi ve  büyüklüğündeki alanda yerinde dönüşüm  Dönüşüm Projesi’nde ilerleyerek etaplar
     olarak inşa edilecek iki bloktaki 170  bu alanda yaşayan halkın sorunlarının  çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen  halinde yaklaşık 1200 bağımsız birimi,
     daire ve 20 işyeri için kura çekimi yaptı.  giderilmesinin aksine bir rant politikasına  Soyer, “Uzundere 1’inci etapta 341  yapım aşamasına getirdik ve ihaleye
                                         bağımsız birimin yapımını tamamlayarak  çıktık. Örnekköy ile beraber Uzundere,
                                         hak sahiplerine kat mülkiyet tapuları ile  Ege Mahallesi ve Gaziemir Aktepe’de
                                         birlikte teslim edildi. Uzundere 2’inci etap  hak sahipleri ile uzlaşılarak Belediyemiz
                                         ve Örnekköy 1’inci etapta 619 bağımsız  adına tapu devri yapılan ve yapım
                                         birimin yapımı tamamlandı. Konutların  sürecinin başlatılması için ihaleye hazır
                                         teslimi için gerekli işlemler ve tapu  hale getirilen 6 bin bağımsız bölüm
                                         tescilinin ardından önümüzdeki aylarda  olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.
                                         hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi. Ülkemizin uzunca bir süredir içinde
                                         Temmuz ayında hak sahiplerine teslim yaşadığı ekonomik kriz, koronavirüs
                                         Örnekköy’deki kentsel dönüşüm    salgını sonrasında daha fazla derinleşiyor.
                                         projesiyle ilgili güncel bilgileri de  Bu süreçte halkımızı mağdur etmemek
                                         paylaşan Soyer sözlerine şöyle   için daha fazla beklememe kararı aldık.
                                         devam etti: “İzmir Büyükşehir Belediye  Kentsel dönüşüm projelerinin yapımının
                                         Meclisince sınırları belirlenen 18 hektar  gerçekleştirilmesi için farklı finansman
                                         büyüklüğündeki Örnekköy’de yaklaşık 6  modeli arayışlarımızda Dünya Bankası
                                         bin kişi yaşıyor ve 1290 adet bağımsız  ile başlattığımız çalışmalar pandemi
                                         birim bulunuyor. Alandaki tüm yapıların  süreci sonrasında devam edecek. Ayrıca
                                         tek tek tespitlerinin yapılması, hak  bundan sonra Büyükşehir Belediyemizin
                                         sahiplerinin belirlenmesi, kentsel tasarım  şirketleri de yapacağımız ihalelere katılım
                                         ve mimari projelerin oluşturulması,  sağlayacak. Kentsel dönüşüm projelerini
                                         gerekli plan revizyonunun yapılması  hayata geçirmek üzere tüm kararlılığımız
                                         gibi teknik çalışmaların ardından, hak  ile çalışarak sizlere verdiğimiz sözleri
                                         sahipleri ile proje görüşmelerine ve  yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.
                                         sözleşmelerin imzalanması aşamasına  Konuşmaların ardından ilk kurayı Başkan
                                         geçtik. Bölgedeki vatandaşların yaklaşık  Soyer ile hak sahiplerinden Şükran
                                         yüzde 96'sı ile uzlaşma sağlanarak  Şafran çekti. İkinci kurayı ise Cemil Tugay     İzmir 3. Noterliği huzurunda çekilen  dönüştü. Dönüştürülen alanlar, orada
     kurayla 52 hak sahibine dağıtılacak  yaşayan halk için değil, belirli gruplara
     daireler belirlendi. Çekiliş törenine İzmir  fırsat yaratan rant alanlarına dönüştü.
     Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,  Göçle gelen yoksul kesimlerin barınma
     Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil  hakları ellerinden alınarak bir kez daha
     Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel  göç etmeye zorlandı. İzmir Büyükşehir
     Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı.  Belediyesi, bu yanlış uygulamaları
     Örnekköylülerin heyecanına ortak olan  İzmir’den başlayarak ülkemizde
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç  değiştirmek için kentsel dönüşümü
     Soyer, kentsel dönüşüm projelerinin  ‘yerinde dönüşüm’ olarak tanımlıyor.
     yapımını hızlandırmak için Dünya Bankası  Çünkü o bölgede geçmişten bugüne
     ile başlattıkları çalışmaların küresel salgın  süregelen bir kültürün, bir yaşamın devam
     sürecinden sonra da devam edeceğini  etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle
     vurgulayarak “Tüm kararlılığımız ile  yerinden dönüşüm yaptığımız alanlardaki
     çalışarak verdiğimiz sözleri yerine  insanlarla uzlaşı sağlıyor, görüşlerini karar
     getireceğiz” dedi.         süreçlerine dahil ederek buradaki mevcut
     İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki törende  yaşamın devamlılığını esas alıyoruz” dedi.
     konuşan Başkan Tunç Soyer, “Kentsel  Yerinde dönüşümü gerçekleştirmek
                              üzere üç temel ilke
                              benimsediklerini
                              vurgulayan Soyer, “İlki  sözleşmeler imzalandı. Etaplar halinde  eşliğinde Kamil Özgüle çekerek oturacağı
                              kentsel dönüşümün   gerçekleştirilmesi planlanan bu projede,  konutu belirledi.
                              uzlaşma esaslı     konut adalarında yüzde 100 uzlaşı  Diğer bölgelerde de çalışmalar sürüyor
                              olması, ikincisi    sağlanan hak sahiplerinin tapularının  Ege Mahallesi, Gaziemir Aktepe ve Emrez
                              yerinde dönüşümün   Belediyemiz adına devir işlemleri  Mahalleleri, Uzundere ve Örnekköy
                              gerçekleştirilmesi,  tamamlandı. Tapu devir işlemleri  kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 100
                              üçüncüsü bu sürecin  neticesinde hak sahiplerine ait konutlar,  uzlaşı sağlanarak tapu devir işlemlerini
                              İzmir Büyükşehir    noter huzurunda yapılan kura neticesinde  tamamlayan Büyükşehir Belediyesi,
                              Belediyesi’nin     belirleniyor. İnşaatı tamamlanan 1’inci  bu bölgelerde yapım aşamasına geçti.
                              denetiminde      etap kapsamında 130 konut ve 13   Uzundere kentsel dönüşüm projesinde
                              sürdürülmesi. Fiziksel,  işyerinin kat mülkiyet tapularının tescilini  ilk etapta toplam 341 adet bağımsız birim
                              toplumsal, ekonomik,  takiben Temmuz ayında hak sahiplerine  tamamlandı ve kat mülkiyet tapuları ile
                              çevresel ve altyapısal  teslim edilmesini planlıyoruz.”  hak sahiplerine teslim edildi. İkinci etap
                              ihtiyaçların tamamını  Belediye şirketleri de       kapsamındaki 476 adet bağımsız birimin
                              bir bütün olarak ele  ihalelere katılacak         inşaatı ise tamamlanma aşamasında.
                              almadan yapılan    Örnekköy’de daha önce hak sahiplerine  Çiğli Güzeltepe’de arazi tespit
                              kentsel dönüşümün   ait bağımsız birimleri belirlemek için  çalışmalarını tamamlayan İzmir
                              sürdürülebilir olmadığını  2’inci, 3’üncü ve 9’uncu bölgelerde noter  Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki
                              iyi biliyoruz. Bu nedenle  huzurunda çekilen kuralar neticesinde hak  günlerde proje tanıtım toplantısı yaparak
                              kentin fiziksel koşulları  sahiplerine ait konutların belirlendiğini de  hak sahipleri ile proje görüşmelerine
                              ile toplumsal problemleri  sözlerine ekleyen Soyer, “Kura çekilen  başlayacak. Bayraklı ve Ballıkuyu kentsel
                              arasında doğrudan bir  diğer etapların da ihale yapacağız.  dönüşüm projelerinde hak sahipleri ile
                              ilişki kurarak demokratik,  Bugüne kadar alandaki sakinler ile  uzlaşma görüşmelerine devam ediliyor.
                              şeffaf ve katılımcı bir  uzlaşı sağladığımız halde ne yazık
   1   2   3   4   5   6   7   8   9